Opłaty

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do pokrycia:

a)  kosztów żywienia w wysokości określonej w obowiązującym zarządzeniu dyrektora przedszkola, w zależności od zadeklarowanej ilości spożywanych dziennie posiłków.

b) opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego świadczenia. Opłata pobierana będzie również za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej liczby godzin zadeklarowanych

  • Miesięczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu stanowi opłata za czas realizacji zajęć ustalona na podstawie stawki godzinowej i naliczania za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej na podstawie deklarowanej przez rodzica liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
  •  Opłata miesięczna  w poszczególnych miesiącach wynosi :

odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej (powyżej 5 godzin dziennie) w ilości  1 godziny dziennie :

Wrzesień 2021 rok – (22 dni robocze x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 22 zł

Październik 2021 rok – (21 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 21 zł

Listopad 2021 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 20 zł

Grudzień 2021 rok – (23 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 23 zł

Styczeń 2022 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 20 zł

Luty 2022 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 20 zł

Marzec 2022 rok – (23 dni robocze x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 23 zł

Kwiecień 2022 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 20 zł

Maj 2022 rok – (21 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 21 zł

Czerwiec 2022 rok – (21 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 21 zł

 odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej (powyżej 5 godzin dziennie) w ilości 2 godziny dziennie :

Wrzesień 2021 rok – (22 dni robocze x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 44 zł

Październik 2021 rok – (21 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 42 zł

Listopad 2021 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 40 zł

Grudzień 2021 rok – (23 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 46 zł

Styczeń 2022 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 40 zł

Luty 2022 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 40 zł

Marzec 2022 rok – (23 dni robocze x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 46 zł

Kwiecień 2022 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 40 zł

Maj 2022 rok – (21 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 42 zł

Czerwiec 2022 rok – (21 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 42 zł

 odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej (powyżej 5 godzin dziennie) w ilości 3 godziny dziennie :

Wrzesień 2021 rok – (22 dni robocze x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 66 zł

Październik 2021 rok – (21 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 63 zł

Listopad 2021 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 60 zł

Grudzień 2021 rok – (23 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 69 zł

Styczeń 2022 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 60 zł

Luty 2022 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 60 zł

Marzec 2022 rok – (23 dni robocze x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 69 zł

Kwiecień 2022 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 60 zł

Maj 2022 rok – (21 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 63 zł

Czerwiec 2022 rok – (21 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 63 zł

 odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej (powyżej 5 godzin dziennie) w ilości 4 godziny dziennie :

Wrzesień 2021 rok – (22 dni robocze x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 88 zł

Październik 2021 rok – (21 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 84 zł

Listopad 2021 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 80 zł

Grudzień 2021 rok – (23 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 92 zł

Styczeń 2022 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 80 zł

Luty 2022 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 80 zł

Marzec 2022 rok – (23 dni robocze x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 92 zł

Kwiecień 2022 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 80 zł

Maj 2022 rok – (21 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 84 zł

Czerwiec 2022 rok – (21 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 84 zł

 odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej (powyżej 5 godzin dziennie) w ilości 4  i więcej godzin dziennie:

Wrzesień 2021 rok – (22 dni robocze x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 110 zł

Październik 2021 rok – (21 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 105 zł

Listopad 2021 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 100 zł

Grudzień 2021 rok – (23 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 115 zł

Styczeń 2022 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 100 zł

Luty 2022 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 100 zł

Marzec 2022 rok – (23 dni robocze x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 115 zł

Kwiecień 2022 rok – (20 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 100 zł

Maj 2022 rok – (21 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 105 zł

Czerwiec 2022 rok – (21 dni roboczych x ilość godzin x stawka godzinowa) – kwota 105 zł

  •  Opłaty miesięcznej rodzic dokonuje z góry w terminie do 8 dnia każdego miesiąca.
  •  Za zawłokę w dokonywaniu opłat za deklarowane świadczenia, dyrektor nalicza ustawowe odsetki.
  • Za odbierania dziecka po godzinach ustalonych w umowie przedszkole naliczy opłatę w wysokości godzinowej stawki wynagrodzenia nauczyciela mianowanego, za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia
  • W przypadku zgłoszenia całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu na skutek choroby opłata za dodatkowe świadczenia podlega zwrotowi, poprzez odliczenie należności w miesiącu następnym, przy czym za pierwszy dzień rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia przedszkola o nieobecności dziecka.
  • Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić rodziców o każdorazowej zmianie w wysokości opłat w formie informacji na tablicy ogłoszeń umieszczonej w placówce.

Możliwość komentowania została wyłączona.