Zarządzenie Wójta Gminy Trzebownisko


ZARZĄDZENIE NR 690/2017 WÓJTA GMINY TRZEBOWNISKO
z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)

  Z A R Z Ą D Z A M:

§ 1. Ustala się następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Trzebownisko:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 do 17 marca 2017r. od 10 do 14 kwietnia 2017r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty od 20 do 24 marca 2017r. Od 18 do 19 kwietnia 2017r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28 marca2017r.
do godz. 1500
24  kwietnia 2017r.
do godz. 1500
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 30 marca do
3 kwietnia 2017r.
od 25 do 28 kwietnia 2017r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 7 kwietnia 2017r.
do godz. 1500
5 maja 2017r.
do godz. 1500
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *