Świetlica szkolna


REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĄCE

 

1. Świetlica jest integralną częścią Zespołu Szkół w Łące.

2. Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy obojga rodziców.

3. Świetlica obejmuje opieką wyłącznie dzieci, których oboje rodzice pracują.

4. Świetlica szkolna zapewnia dzieciom opiekę w godzinach swojej pracy

5. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów/ w wyznaczonym terminie wypełnionej karty zapisu.

6.Karta musi zawierać:

  • dane dziecka
  • pieczątki potwierdzające zatrudnienie obojga rodziców /prawnych opiekunów/
  • telefony kontaktowe
  • wszelkie dodatkowe informacje o problemach dziecka /zdrowotnych, wychowawczych, przeciwwskazaniach/

7. Zapisów do świetlicy dokonuje dyrektor szkoły na podstawie kart zgłoszeń.

8. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci , które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same po zajęciach.

9. Dzieci z klas I-III wychodzą ze świetlicy (na zajęcia) i przychodzą do świetlicy po zajęciach samodzielnie, za wyjątkiem uczniów klasy I w I półroczu roku szkolnego, kiedy są przyprowadzane i odprowadzane przez nauczyciela.

10. Dziecko może opuścić świetlicę szkolną po skończonych zajęciach wyłącznie pod opieką rodziców lub osób dorosłych wyznaczonych przez rodzica/ prawnego opiekuna albo pod opieką rodzeństwa powyżej 13 roku życia.

11. W świetlicy obowiązują wewnętrzne kontrakty ustalające zasady zachowania. Są one redagowane wspólnie przez dzieci i wychowawców i obowiązują w danym roku szkolnym.

12. Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu ocen z zachowania.


doc-icoRegulamin pracy świetlicy
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *