Uchwała Rady Gminy Trzebownisko


UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY TRZEBOWNISKO

z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie określania kryteriów naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4, 6 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebownisko uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, punkty przyznawane za poszczególne z nich oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

1) oboje rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali miejscowość z terenu gmin jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedzający rok naboru do przedszkola – 20 punktów (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),

2) jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata wskazał miejscowość z terenu gminy jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedzający rok naboru do przedszkola – 15 punktów (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),

3) oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą – 10 punktów (zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG),

4) jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, studiuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi działalność gospodarczą – 5 punktów (zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG),

5) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola (zespołu szkół) – 2 punkty,

6) wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata do wybranego przedszkola (innej formy wychowania przedszkolnego) wpłynął wniosek o przyjęcie jego rodzeństwa – 1 punkt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebownisko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Trzebownisko
mgr Małgorzata Kowal

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *