Ordynacja wyborcza do władz Samorządu Uczniowskiego

ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO OBOWIĄZUJĄCA
W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁĄCE

 

Rozdział I Zasady ogólne

§ 1

Wybory do organów samorządu uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie, większościowe i przeprowadzane w głosowaniu tajnym.

 

§ 2

Termin wyborów do zarządu samorządu uczniowskiego ogłasza przewodniczący samorządu lub inny członek zarządu w porozumieniu z dyrekcją szkoły. W danym roku szkolnym wybory nie mogą się odbyć później niż 30 września.

 

§ 3

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

 

§ 4

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na stałego członka zarządu samorządu uczniowskiego mają:

a)przedstawiciele samorządów klasowych, wybrani w demokratycznych wyborach,

b)każdy uczeń szkoły po przedstawieniu listy z 10 podpisami popierającymi jego kandydaturę wraz z krótką argumentacją.

 

§ 5

Kandydaci do 17 września powinni przedstawić komisji wyborczej listy z podpisami 10 uczniów szkoły popierających ich kandydaturę wraz z własną argumentacją.

 

§ 6

Wybory przedstawicieli samorządów klasowych odbywają się najpóźniej na 2. godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem samorządu klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą liczbę głosów.

 

 

Rozdział II Szkolna Komisja Wyborcza

§ 7

Ogólnoszkolne wybory do zarządu samorządu uczniowskiego przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza, w skład której wchodzą, losowo wybrani przedstawiciele, co najmniej dwóch roczników, którzy nie są kandydatami.

§ 8

Szkolna komisja wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

a) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów niniejszej ordynacji,

b) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

c) ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz określenie zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,

d) przygotowanie wyborów,

e) ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

f) rozpowszechnienie informacji o terminie i zasadach wyborów wśród uczniów szkoły

g) przeprowadzenie wyborów,

h) obliczenie głosów,

i) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

 

Rozdział III Kampania wyborcza

§ 9

Ogólnoszkolne wybory przebiegają w następujący sposób:

a) kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez szkolną komisję wyborczą. Kampania wyborcza kończy się dwa dni przed terminem wyborów,

b) kampania wyborcza prowadzona jest poprzez przygotowanie plakatów i haseł wyborczych,

c) plakaty i hasła wyborcze umieszcza się wyłącznie na tablicy samorządu uczniowskiego,

d) kampania wyborcza powinna być prowadzona uczciwie, rzetelnie bez naruszania porządku i dyscypliny,

e) kandydaci naruszający powyższe zasady będą skreśleni z listy.

 

 

Rozdział IV Sposób głosowania

§ 10


1. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do zarządu samorządu uczniowskiego umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
2.
Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed szkolną komisją wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

a) wyborca głosuje na określonego kandydata stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska,

b) za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X”, obok nazwisk więcej niż jednego kandydata.


3. W liczeniu głosów biorą udział wszyscy członkowie komisji wyborczej, wspólnie sporządzają oni i podpisują protokół informujący o liczbie oddanych głosów.

4. Członkami zarządu samorządu uczniowskiego zostaje pierwszych 6 osób, które otrzymało największą liczbę głosów.

5. Przewodniczącym zarządu samorządu uczniowskiego zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków zarządu.

6. Wiceprzewodniczącym zarządu samorządu uczniowskiego zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków zarządu.

7. Jeżeli ze względu na równą liczbę głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w podzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

8. Po zliczeniu głosów Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół z głosowania i ogłasza wyniki wyborów.

 

§ 11

W ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników kandydaci/wyborcy mogą zgłaszać do komisji wyborczej skargi dotyczące przebiegu wyborów. Skargi powinny być złożone na piśmie oraz zawierać imię i nazwisko osoby składającej. Komisja ma obowiązek rozpatrzyć skargi w ciągu 3 dni. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń przepisów, które mogły znacząco wpłynąć na wynik wyborów, komisja, po konsultacji z dyrekcją, może uznać wybory za nieważne. Jeśli wszystkie skargi zostaną oddalone lub uznane za nieistotne dla wyników wyborów, wybory zostają uznane za ważne, a ich wyniki są wiążące.

 

§ 12

Nowo wybrany zarząd samorządu uczniowskiego ma prawo wyboru opiekuna samorządu spośród zgłoszonych kandydatów.

 

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 13

Kadencja nowo wybranego samorządu uczniowskiego rozpoczyna się po 48 godzinach od ogłoszenia wyników, a w razie zgłoszenia do komisji wyborczej skarg po ich rozpatrzeniu przez komisję. Kadencja kończy się z chwilą objęcia władzy przez nowo wybrany zarząd samorządu uczniowskiego, a w przypadku uczniów klasy III gimnazjum po ukończeniu nauki w szkole.

 

§ 14

Mandat przysługujący członkom zarządu samorządu uczniowskiemu wygasa w przypadku:

a) rezygnacji,

b) końca kadencji,

c) ukończenia nauki w szkole.

 

§ 15

Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a) w miejsce przedstawiciela samorządu klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza wybory uzupełniające,

b) w przypadku przewodniczącego zarządu samorządu uczniowskiego – na czas określony obowiązki przewodniczącego pełni wiceprzewodniczący ,

c) w miejsce stałych członków zarządu samorządu uczniowskiego – wchodzi kolejna osoba z listy,

d) w przypadku wygaśnięcia mandatu opiekuna samorządu uczniowskiego– zarząd samorządu uczniowskiego w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory, a w tym czasie obowiązki opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

 

 

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *