Odpłatność

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego oraz odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala się zgodnie z uchwałą Rady Gminy Trzebownisko.

3 .Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie programu wychowania przedszkolnego obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w pkt. 2 ustala się opłatę w wysokości:

 1. w przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu przez 6 godzin dziennie 2,00 zł.
 2. w przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu przez 7 godzin dziennie 1,80 zł.
 3. w przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu przez 8 godzin dziennie 1,50 zł.
 4. w przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu przez 9 godzin dziennie 1,20 zł.
 5. w przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu ponad 9 godzin dziennie 1,00 zł.

4. Zajęcia świadczone przez publiczne przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej, obejmują takie zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze jak:

 1. gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychiczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
 2. zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
 3. zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne,
 4. gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dzieci,
 5. gimnastyka rozwojowa,
 6. zajęcia utrwalające nawyki higieniczno – zdrowotne i zasady bezpieczeństwa,
 7. innowacje pedagogiczne realizowane w ramach programów autorskich wykraczające poza podstawę programową,
 8. zajęcia opiekuńcze, czytanie bajek oraz inne wynikające z potrzeb i innowacji dzieci.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola deklarują liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych o których mowa w pkt.3.

6. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustala się na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w pkt. 3, oraz deklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka liczby godzin pobytu w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w danym dniu opłata, o której mowa w pkt. 3 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.

8. Szczegółowy zakres świadczeń i odpłatności za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze, o których mowa w pkt. 3 i 4 określa umowa cywilno – prawna zawarta między dyrektorem a rodzicami (prawnymi opiekunami).

9. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 3 posiłków zgodnie z tabelą:

 1. śniadanie 30% stawki dziennej;
 2. obiad 50 % stawki dziennej;
 3. podwieczorek 20 % stawki dziennej.

10. Stawka żywieniowa za 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek wynosi 6 zł zgodnie z obowiązująca Uchwałą Rady Gminy w Trzebownisku.

11. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do terminowego wnoszenia opłat za przedszkole tj. do 8 każdego miesiąca, opłata naliczana jest z góry. Opłaty kwitowane są na drukach ścisłego zarachowania.

12.Płatności dokonujemy za cały miesiąc w terminie od 1 do 8 dnia każdego bieżącego miesiąca przelewem na rachunek bankowy. W wyjątkowych sytuacjach można dokonać wpłaty u Pani intendent Moniki Salach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Wszelkie opóźnienia wpłat spowodują utrudnienia w funkcjonowaniu stołówki.


Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *