Dzień w przedszkolu

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

2. W przedszkolu obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:

6.30 – 8.15 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, rozmowy i zajęcia indywidualne, czynności porządkowe.

8.15 – 9.00 – czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne ( śniadanie – godz. 8.30)

9.00 – 11.30 – zabawy i zajęcia z dziećmi ( I danie – zupa – godz.10.00):

   zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela,

   zabawy i zajęcia ruchowe organizowane w sali

   zabawy i zajęcia z dominacją działalności plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej,

  zabawy i zajęcia z dominacja działalności umysłowej ( opowiadania, rozmowy, przekazywanie treści literatury, uczenie wierszy, piosenek, zabawy inscenizowane, przedstawienia kukiełkowe, spotkania teatralne, imprezy i uroczystości przedszkolne)

   zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki,

   zabawy i zajęcia wyrównawcze.

11.30 – 12.30 – czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe związane z przygotowaniem do obiadu i po obiedzie ( II danie – godz. 11.45)

12.30 – 13.15 – odpoczynek poobiedni, relaks, zajęcia uspokajające ( słuchanie baśni, legend, opowiadań, zabawy dowolne, wycieczki, spacery, zabawy i zajęcia na ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe)

13.20 – 13.30 – czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe związane z przygotowaniem do podwieczorku.

13.30 – 16.40 – rozmowy i zajęcia indywidualne z dziećmi, czynności porządkowe, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4. Nauczyciel oddziału 5 godzinnego, w którym realizowana jest podstawa programowa, dostosowuje ustalony, ramowy rozkład dnia do ram czasowych zalecanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

5. Rozkład dnia w miarę potrzeb może być zmieniony w ciągu dnia.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *