KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PDF Drukuj Email

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół w Łące(dalej: Szkoła), w którego imieniu działajego Dyrektor, Łąka 224b, 36-004 Łąka.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowychzakresie działania Szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z jej Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  3. Administrator danych osobowych –Zespół Szkół w Łące, w którego imieniu działa jego Dyrektor- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

4.1.     wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole; 

4.2.     realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły;

4.3.     w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

5.1.     organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

5.2.     inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych zeSzkołą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zespół Szkół w Łące, w którego imieniu działa jegoDyrektor.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

7.1.     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

7.2.     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;

7.3.     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

7.3.1.    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

7.3.2.    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

7.3.3.    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

7.3.4.    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

7.3.5.    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

7.4.     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

7.4.1.    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

7.4.2.    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

7.4.3.    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

7.4.4.    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

7.5.     prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

7.5.1.    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

7.5.2.    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    

7.6.     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

7.6.1.    zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

7.6.2.    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.


8.W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych

10.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.

12.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Opłata za żywienie

Płatności: od 1 do 8 każdego miesiąca

Opłata stała (dotyczy przedszkola)

nr konta:
699191 0000 2001 0008 5010 0003

Opłata za żywienie

nr konta:
969191 0000 2001 0008 5010 0002

w tytule: imię i nazwisko dziecka oraz okres, za który dokonywana jest wpłata

Dziennik elektroniczny

Czas trwania lekcji

0. 7.10 - 7.55

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 9.50 - 10.35

4. 10.45 - 11.30

5. 11.40 - 12.25

6. 12.45 - 13.30

7. 13.35 - 14.20

8. 14.25 - 15.10

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj43
mod_vvisit_counterWczoraj604
mod_vvisit_counterW tym tygodniu3911
mod_vvisit_counterW poprzednim tygodniu11795
mod_vvisit_counterW tym miesiącu58332
mod_vvisit_counterW poprzednim miesiącu67728
mod_vvisit_counterOd początku1435696

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości