Terminy egzaminu w 2015 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 03 lipca2014 r.
w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku.

Aktualizacja z 2 grudnia 2014 r.

Na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 3, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ustalam terminy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egazminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku.

 

 

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:
a) część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
–  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa)
–  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
–  z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)
–  na poziomie podstawowym – godz. 9:00
–  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

3. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:
a) część humanistyczna – 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2015 r. (wtorek)
–  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
–  z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny – 3 czerwca 2015 r. (czwartek)
–  na poziomie podstawowym – godz. 9:00
–  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:
–  z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 19 czerwca 2015 r. (data wydania zaświadczenia: 26 czerwca 2015 r.).

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.